Doküman Kontrolü

Sizin belgeleriniz- prosedürleriniz, iş talimatlarınızi ve politik beyanlarınız belgelerin kotrol altında kanıt niteliğinde olmasını sağlar. Bu durumun sağlanmaması halinde şirket repütasyonunuz zarar görebilir, iş kaybına uğrayabilir yada ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Belge kontrolünü için temel gereksinim olan bir prosedür oluşturup bunu dökümante etmenizin sebebi:
• Yayınlanmadan önce belgelerin gözden geçirilip onaylanması
• Yorumlar ve onaylar
• Değişikliklerin ve revizyonların açıkça belirtilip emin olunması
• Yürürlülükteki dokümanların ilgili baskılarının kendi "kullanım noktalarında" mevcut olmasının sağlanması
• Belgelerin okunabilir ve tanınabilir olmasını sağlamak
• Müşteriye verilen belge veya kılavuzlar gibi dış belgelerin tespit ve kontrolünün sağlanması
• Güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesidir.

Belge kontrolü geliştirme, planların denetim ve yürütülmesi, politikalar, veri ve bilgilerin değerini koruyup, kontrol edip aynı zamanda arttırmaktır.

Proje yönetimi faaliyetleri sayesinde toplanan tüm veriler organize bir biçimde olup gelecek projelerin gereksinimleri için arşivlenmelidir.

IPMS projenin gereksinimleri ve ilgili standartlara uygun öneriler verebilir.